KMA

KMA-plan är en objektspecifikation som är utarbetad för att de krav och önskemål som gäller i de aktuella projekt skall uppfyllas.

I dokumentet redovisas hur Andersson & Bivegård Byggare AB strukturerar upp sitt arbete för att säkerställa kvalitet, miljö och arbetsmiljö mål och riktlinjer inför varje projekt som skall genomföras.

KMA-planen är vår egen arbetshandling

Kvalitetsmål

Kvalitetssäkringen sker praktiskt och fortlöpande med följande styrmedel:

 • Administration och styrning hos företags- samt platsledning via Managementpärmen projektnamn
 • Dokumenterade egenkontroller utförs fortlöpande och genomföres i relevanta skedesindelning eller byggdelar.
 • Avvikelser fångar upp och dokumenteras för att alltfort med beställare kunna överenskomma om åtgärd.
 • Mottagningskontroll av levererat gods och eventuella reklamationer.

Miljömål

Vid val av material skall ämnen upptagna i Kemikalieinspektionens Begränsningslista ej användas och Kemikalieinspektionens OBS-lista skall begränsas och i möjligast mån undervikars.

Miljöledningen skall överföras på samtliga projektörer samt de underentreprenörer som kommer att engageras i projektet.

Uppföljning och kontroll skall ske fortlöpande.

Hantering av varor och material skall i möjligaste mån ske med planerad direktleverans samt mottagning och intransport till montageställe så att utvändig förvaring helt ska helt undvikas.

Emballage och avfall skall källsorteras.

”Miljöfarligt avfall” hanteras via lokalt godkänd transportör med särskilt transporttillstånd till godkänd anläggning för deponi eller destruktion samt verifieras genom kvitto.

Källsortering i följande fraktioner beroende på möjligt utrymme:

 • Trä
 • Metall
 • Fyllnadsmassor
 • Farligt avfall
 • Övrigt brännbart

Vid utrymmesbrist på arbetsplatsen sker sortering på sopstation.

Arbetsmiljömål

Vi åtar oss dessa arbetsmiljömål bland och för våra anställda och de eventuella underleverantörer vi åtar oss.

 • Bibehålla låg sjukfrånvaro
 • Undvika arbetsskador på arbetsplats samt rapportering av eventuella tillbud enligt AV’s senaste rekommendationer.

Målen uppnås genom att följande efterlevs.

 • Arbetsberedning av kritiska lägen eller arbetsmoment.
 • Rätt skyddsutrustning används av alla inblandade.
 • Arbetsplatsen säkras via ”Checklista för arbetsmiljörisker”.
 • Kontinuerlig städning & Rent Bygge.
 • Skyddsrondering och protokoll för omgående avhjälpande.

Slutligen. All aktuell dokumentation, intyg, relationsritningar, skötsel och driftinstruktioner sammanställs och överlämnas till projektets beställare.